Press ESC to close

รับตรง นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี 2564

รับตรง นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปี 2564

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัคร รับตรง บุคคลภาคนอกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

จำนวนที่รับสมัคร

รับสมัครทั้ง เพศหญิง และชาย รวมกัน 60 คน

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง

2. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 45 ปี ในวันที่สมัคร

3. มีสุขภาพแข็งแรงดี และมีความประพฤติดี

4. กรณีผู้สมัครเพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม กรณีเพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77  เซนติเมตร

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

เอกสารแนบท้ายประกาศ     :     เอกสาร  !!

หนังสือรับรองเป็นบุตรข้าราชการตำรวจ     :    เอกสาร  !!

สมัครออนไลน์    :     nursepolice.thaijobjob.com

กำหนดการรับสมัคร    :      1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :   nursepolice.go.th

error: Content is protected !!