รับตรง 64 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้ออกประกาศ รับตรง นักศึกษาใหม่ใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป และโครงการบุตรตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

คุณสมบัติทั่วไป

เปิดรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

2. ส่วนสูง 155 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป และดัชนีมวลกายไม่เกิน 30

3. กรณีเป็นชาย รอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร และไม่อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร

4. สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (9 ส.ค. 2564)

**เฉพาะผู้สมัครโครงการบุตรตำรวจ ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับอันตรายถึงชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด

โครงการที่เปิดรับ

1. โครงการบุคคลทั่วไป จำนวน 56 คน (ใช้ทุนส่วนตัว)

2. โครงการบุตรตำรวจ จำนวน 14 คน (ใช้ทุนส่วนตัว)

เกณฑ์การพิจารณา

1. คะแนน GAT/PAT 1/PAT 2

2. สอบสัมภาษณ์​ และตรวจร่างกาย

การรับสมัคร

สมัครทางเว็บไซต์    :    nursepolice.thaijobjob.com

และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ค่าสมัคร 350 บาท

.

ระเบียบการรับสมัคร    โครงการบุคคลทั่วไป     :       เอกสาร   !!

ระเบียบการรับสมัคร    โครงการบุตรตำรวจ      :       เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :   08 ก.พ. – 01 เม.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล    :     nursepolice.thaijobjob.com