Press ESC to close

รับตรง 64 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับตรง 64 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ได้ออกประกาศ รับตรง นักศึกษาใหม่ใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบุคคลทั่วไป และโครงการบุตรตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียด ต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

คุณสมบัติทั่วไป

เปิดรับสมัครทั้งเพศชายและเพศหญิง

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

2. ส่วนสูง 155 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป และดัชนีมวลกายไม่เกิน 30

3. กรณีเป็นชาย รอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร และไม่อยู่ระหว่างได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร

4. สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (9 ส.ค. 2564)

**เฉพาะผู้สมัครโครงการบุตรตำรวจ ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับอันตรายถึงชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด

โครงการที่เปิดรับ

1. โครงการบุคคลทั่วไป จำนวน 56 คน (ใช้ทุนส่วนตัว)

2. โครงการบุตรตำรวจ จำนวน 14 คน (ใช้ทุนส่วนตัว)

เกณฑ์การพิจารณา

1. คะแนน GAT/PAT 1/PAT 2

2. สอบสัมภาษณ์​ และตรวจร่างกาย

การรับสมัคร

สมัครทางเว็บไซต์    :    nursepolice.thaijobjob.com

และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ค่าสมัคร 350 บาท

.

ระเบียบการรับสมัคร    โครงการบุคคลทั่วไป     :       เอกสาร   !!

ระเบียบการรับสมัคร    โครงการบุตรตำรวจ      :       เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :   08 ก.พ. – 01 เม.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล    :     nursepolice.thaijobjob.com

error: Content is protected !!