Press ESC to close

รับตรง นักเรียน พยาบาลทหารบก และผู้ช่วยพยาบาล ปี 2566

รับตรง นักเรียน พยาบาลทหารบก และผู้ช่วยพยาบาล ปี 2566

วิทยาลัย พยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคลพลเรือนทั้งชาย-หญิง เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 60 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวของกองทัพบกได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2506 ตามนโยบายของกองทัพบกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพ ให้แก่หน่วยงานของกองทัพบก ในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของทหาร ครอบครัวและประชาชนทั่วไป

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการของสังคม ได้คำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของบัณฑิตพยาบาลที่ผลิต ให้แก่สังคม มีการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาทุกรุ่นเป็นระยะๆ และนำผลการประเมินไปเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.2 สถานที่ฝึก ศึกษา อุปกรณ์การสอนและคณาจารย์

2.2.1 สถานที่ฝึก ศึกษา

1) การศึกษาภาคทฤษฎีห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศ ขนาดจุ 100 คน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุกห้อง การเรียนการสอนด้านปฏิบัติการทางการพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การเรียนการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใช้สถานที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

2) การศึกษาภาคปฏิบัติใช้สถานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกและ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แหล่งการศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

2.2.2 อุปกรณ์การเรียน การสอน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีสื่อและอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ทันสมัยสำหรับภาคทฤษฎีพร้อมในห้องเรียนภาคปฏิบัติมีอุปกรณ์การสอนพร้อมในห้องปฏิบัติการพยาบาล ในจำนวนที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและอาจารย์ผู้สอน สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา

2.2.3 คณาจารย์

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

2.2.4 ห้องสมุด

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีห้องสมุดที่ให้บริการหนังสือ/ตำรา วารสาร สาขาการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยมีระบบการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ/ตำราของห้องสมุด ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบโปรแกรมห้องสมุดทหาร Mil-lib และฐานข้อมูลหนังสือ-วารสารอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL COMPLETE

2.2.5 ระบบสารสนเทศ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนพยาบาลทั้งระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมทั้งพื้นที่, ระบบการประชุมออนไลน์ Zoom/Meet Conference,ระบบ Google Classroom, ระบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ Google Drive

2.2.6 หอพักนักเรียน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ได้จัดหอพักเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนพยาบาลทุกคนโดยมีอาจารย์กองการปกครอง เป็นผู้ดูแลในเวลาราชการ ส่วนนอกเวลาราชการจะมีนายทหารเวรรักษาการณ์เป็นผู้ดูแลฯ

3. การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

จำนวน 80 คน รับทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยจำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

3.1 ทุนกองทัพบก จำนวน 20 คน (รับบุคคลพลเรือนเพศชายและเพศหญิง รวมทั้งนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลตามนโยบายกองทัพบก เพศชาย ไม่เกิน 5 คน เพศหญิง ไม่น้อยกว่า 15 คน)

3.2 ทุนส่วนตัว จำนวน 55 คน (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง)

3.3 ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 คน (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง)

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร

4.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

4.2 มีผลการทดสอบจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (Thai University Central Admission System : TCAS66) ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) โดยต้องมีผลการทดสอบ ดังนี้

4.2.1 ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (Thai General Aptitude Test : TGAT)

4.2.2 ผลการทดสอบระดับความรู้เชิงวิชาการ (Applied Knowledge Level : A-Level) วิชาสามัญ จำนวน 7 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 1 (พื้นฐานและเพิ่มเติม) โดยมีคะแนน 4 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมีและคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 และมีคะแนนรวม 7 วิชา ไม่น้อยกว่า 120 คะแนน

4.3 มีสถานภาพโสดอายุ 18 – 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัครฯ (ผู้สมัครที่เกิด 1 สิงหาคม 2541 – 1 สิงหาคม 2548)

4.4 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

4.5 มีร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์

.

เอกสารประกาศ    

1. ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 60

2. ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 42

กำหนดการรับสมัคร   :  ระหว่างวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล   :     rtanc.ac.th/?p=9756

error: Content is protected !!