Press ESC to close

รับตรง มอบทุนการศึกษา “ทุน พสวท.” ม. เทคโนโลยีสุรนารี รอบโควตา ปี 2564

รับตรง มอบทุนการศึกษา “ทุน พสวท.” ม. เทคโนโลยีสุรนารี รอบโควตา ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ รับตรง เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับทุน พสวท. รายใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

จำนวนทุนที่มอบ   :   10  ทุน

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. มีสัญชาติไทย

2. กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25

** คุณสมบัติ อื่นๆ ดูได้ในเอกสารระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

เอกสารระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร

1.  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 – 29 เมษายน 2564 และชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 9 – 29 เมษายน 2564

2. Upload file เอกสารประกอบการสมัคร และตรวจสอบผลการ Upload file (หากมีการแก้ไขดำเนินการให้แล้วเสร็จ) วันที่ 9 – 29 เมษายน 2564

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

4. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2564

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (student.mytcas.com) วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564

6. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

7. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :   sutgateway.sut.ac.th/admissions/13931

error: Content is protected !!