รับตรง มอบทุนการศึกษา “ทุน พสวท.” ม. เทคโนโลยีสุรนารี รอบโควตา ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศ รับตรง เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับทุน พสวท. รายใหม่ ระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

จำนวนทุนที่มอบ   :   10  ทุน

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. มีสัญชาติไทย

2. กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และต้องมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25

** คุณสมบัติ อื่นๆ ดูได้ในเอกสารระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

เอกสารระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร

1.  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 – 29 เมษายน 2564 และชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 9 – 29 เมษายน 2564

2. Upload file เอกสารประกอบการสมัคร และตรวจสอบผลการ Upload file (หากมีการแก้ไขดำเนินการให้แล้วเสร็จ) วันที่ 9 – 29 เมษายน 2564

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

4. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษา ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2564

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (student.mytcas.com) วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564

6. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

7. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล     :   sutgateway.sut.ac.th/admissions/13931