Press ESC to close

รับตรง 64 ม.พะเยา รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาแหล่งฝึก

รับตรง 64 ม.พะเยา รอบที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาแหล่งฝึก

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการ รับตรง นักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2) ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป โดยผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ได้แก่ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้องมีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาไม่ครบ 1 ปี หากบิดา–มารดา ของผู้สมัครมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถสมัครได้

4) ต้องไม่เป็นโรคที่ร้ายแรง หรือ โรคติดต่อ

5) ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต (Psychosis) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurosis) หรือ โรคบุคลิกภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หรือ Borderline Personality รวมถึงปัญหาจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6) ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ ระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง โรคภาวะไตวายเรื้อรัง

7) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

8) ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาการพยาบาลศาสตร์ซึ่งมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่ต้องการฝึกให้การพยาบาลผู้รับบริการ ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร) และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

1) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่จะมีผลต่อผู้รับบริการ หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2) โรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

4) ความผิดปกติในการเห็นภาพ

5) หูหนวก หรือหูตึง

จำนวนรับสมัคร

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2564 คือ ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลแม่สาย จำนวน 2 คน

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

สมัครเรียน    :     ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร     :      08 – 22 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล      :    reg.up.ac.th/app/admission

error: Content is protected !!