Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปี 2564

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการต่างๆ ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบ 4 รับตรง อิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (ครั้งที่ 2)

2. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 3)

3. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) ครั้งที่ 2

4. โครงการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาดิจิทัลเทคโนโลยี (ครั้งที่ 3)

5. โครงการ Active Recruitment

.

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. สำเร็จการศึกษาชั้น มัธนมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ประกาศนียขัตรวิชาชีพ แล้วแต่ละสาขาวิชากำหนด

2. มีผลการเรียน ขั้นต่ำตามที่สาขาวิชากำหนด

3. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. ไม่เคยทำผิดต้องโทษ

.

ระเบียบการรับสมัคร ทั้ง 5 โครงการ    :     ลิงก์พาไป   !!

กำหนดการรับสมัคร     :     ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.kmutt.ac.th

error: Content is protected !!