Press ESC to close

รับตรง รอบพอร์ต พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ปี 2566

รับตรง รอบพอร์ต พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ปี 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( มจพ. ) ออกประกาศระเบียบการรับสมัครโครงการต่างๆ ในคณะต่างๆ รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

โครงการและคณะที่เปิดรับสมัครในรอบนี้ (อัพเดต 30 กันยายน 2565)

1. โครงการโควตา วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

2. โครงการโควตา อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park) ประจำปีการศึกษา 2566

3. โครงการโควตา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

4. โครงการโควตา คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2566

5. โครงการโควตา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

6. โครงการโควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566

7. โครงการโควตา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566

8. โครงการโควตา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

9. โครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566

10. โครงการโควตา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ

2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย

2.3 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

2.4 ไม่เป็นผู้เคยกระทำความผิดต้องโทษ

2.5 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.6 มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

2.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.8 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

.

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    ประกาศรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     1 ตุลาคม 2565 – 15 มกราคม 2566

ขอบคุณข้อมูล     :     admission.kmutnb.ac.th

error: Content is protected !!