Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2564

รับตรง รอบที่ 1 Portfolio ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2564

รับตรง สำนักวิชาต่างๆ รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio มหาวิทบาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ประกอบด้วย

กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

กลุ่มสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

กลุ่มสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วย

โครงการที่เปิดรับสมัคร

โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการลูกแสดทอง

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

โครงการผู้พิการ

โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

รายละเอียดเพิ่มเติม    :     ลิงก์พาไป  !!

รับสมัคร Online   :     1 – 21 ต.ค. 63

.

ขอบคุณข้อมูล    :    sutgateway.sut.ac.th

error: Content is protected !!