Press ESC to close

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหลักสูตรนานาชาติ ปี 2564

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหลักสูตรนานาชาติ ปี 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรนานาชาติ โดยเรียนที่ ศูนย์ท่าพระจันทร์ และ ศูนย์รังสิต คัดเลือกผ่านระบบ รับตรง และ ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีหลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (TEP , TEPE) (นานาชาติ) รอบ Inter Program Admission 1 และ 2

รอบ Inter Program Admission 1 : รับสมัครวันที่ 1 – 19 เม.ย. 64

รอบ Inter Program Admission 2 : รับสมัครวันที่ 1 – 22 พ.ค. 64

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ

2. มีผลคะแนนความถนัดด้านคณิตศาสตร์ ได้แก่ PAT 1 หรือ SAT หรือคะแนนอื่น ๆ ตามที่กำหนด

3. มีผลคะแนนความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ PAT 3 หรือ SAT หรือคะแนนอื่น ๆ ตามที่กำหนด

4. มีผลคะแนนสอบทางด้านภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ TU-GET PBT ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ TOEFL (CBT) 61 ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 31 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ

**โดยผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ**

เกณฑ์การพิจารณา :   สอบสัมภาษณ์

.

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รอบ Inter Program admission 1 และ 2

1. Inter Program admission 1 : รับสมัครวันที่ 1 – 26 มี.ค. 64

2. Inter Program admission 2 : รับสมัครวันที่ 3 – 28 พ.ค. 64

เปิดรับ 2 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาจีนศึกษา (นานาชาติ) และ สาขาวิชาไทยศึกษา (นานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ประเภท อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

1. IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ

2. TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ TOEFL (ITP, PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ

3. TU-GET (PBT)ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า61 คะแนน

4. SAT ระบบใหม่ (Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

5. GSAT (Reading, Writing, and Language) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

6. ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ที่จัดสอบโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

กรณีผู้สมัครสาขาวิชาจีนศึกษา ต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 4 ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่สมัคร

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ , พิจารณาผลคะแนนตามที่กำหนด

เฉพาะรอบ Inter Programadmission 1 พิจารณาคะแนนสอบข้อเขียน (สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เรื่องเกี่ยวกับจีนศึกษา และไทยศึกษา)

.

3. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ (นานาชาติ)

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

รอบ 2 Quota : รับสมัครวันที่ 5 – 18 มี.ค. 64 ( ปิดรับสมัครแล้ว )

Inter Program admission 1 : รับสมัครวันที่ 1 – 20 เม.ย. 64

รอบ 3 Admission 1 & Admission 2 : รับสมัครวันที่ 7 – 15 พ.ค. 64

Inter Program admission 2 : รับสมัครวันที่ 16 – 30 พ.ค. 64

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ เทียบเท่า

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

2.1 ) TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 500

2.2 ) TOEFL Institutional Testing Program ไม่ต่ำกว่า 500

2.3 ) TOEFL Internetbased ไม่ต่ำกว่า 61

2.4 ) TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500

2.5 ) TU-GET (CBT) ไม่ต่ำกว่า 61

2.6 ) IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

2.7 ) O-NET ไม่ต่ำกว่า 69

เกณฑ์พิจารณา    :   สอบสัมภาษณ์

.

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วิทยาลัยโลกคดีศึกษา สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (นานาชาติ) รอบ Inter Program-admission 1 และ 2

รอบ Inter Program admission 1 : รับสมัครวันที่ 1 – 31 มี.ค. 64

รอบ Inter Program admission 2 : รับสมัครวันที่ 3 – 21 พ.ค. 64

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ หรือ เกรด 12 high school ในต่างประเทศ

**ผู้สมัครที่ใช้วุฒิเทียบเท่า ต้องมีผลสอบตามที่กำหนด ดูที่ระเบียบการ**

3. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50

4. มีผลสอบภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร

1. TOEFL

paper base ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ computer-base ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ Internet based ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ

2. IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ

3. TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 (CBT ไม่ต่ำกว่า 61)

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน / คะแนนภาษาอังกฤษ / เกรดเฉลี่ยสะสม และ สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (TEP , TEPE) (นานาชาติ)   :     เอกสารรับสมัคร  !!

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์    :     เอกสารรับสมัคร  !!

สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (นานาชาติ)      :     เอกสารรับสมัคร  !!

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (นานาชาติ)       :     เอกสารรับสมัคร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :   tuadmissions.in.th

error: Content is protected !!