Press ESC to close

รับตรง รอบพิเศษ พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ปีการศึกษา 2564

รับตรง รอบพิเศษ พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ รับตรง รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีสาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

8. สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการจัดการ

9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

10. สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

11. การเรียนควบสองปริญญา การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ

12. การเรียนควบสองปริญญา การจัดการธุรกิจการบิน

.

คุณสมบัติทั่วไป และเกณฑ์การคัดเลือก

1. ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์ myTCAS แล้ว

2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย หรือ ปวช.

3. แผนการเรียน ของแต่ละสาขาวิชา ดูได้ในระเบียบการรับสมัคร

4. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

5. ผู้สมัครต้องไม่เคยทำผิดต้องโทษมาก่อน

6. มีการสอบสัมภาษณ์ แต่เป็นในรูปแบบออนไลน์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :    รับสมัครออนไลน์ : 1 – 9 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :      reg.kmitl.ac.th

error: Content is protected !!