รับตรง 64 มหาวิทยาลัย รังสิต คณะแพทย์ สายวิทย์สุขภาพ และรับตรงแบบยื่นเกรด

มหาวิทยาลัย รังสิต ได้ออกกำหนดการและเกณฑ์การรับสมัคร ในสองโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

รับตรง คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6

2. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป) หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ ก็สมัครได้ **เฉพาะผู้สมัคร วิทยาลัยแพทยศาสตร์

3. ไม่กำหนด GPA ขั้นต่ำทุกคณะ

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , เคมี , ชีววิทยา

2. ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)

ระเบียบการรับสมัคร    :      ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    15 ก.ย. 63 – 31 พ.ค. 64

.

รับตรง แบบยื่นเกรด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ส่วนคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณา GPA ตามที่กำหนด และสอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัคร    :      ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    15 ก.ย. 63 – 31 พ.ค. 64

.

ขอบคุณข้อมูล    :     2.rsu.ac.th