Press ESC to close

รับตรง 64 มหาวิทยาลัย รังสิต คณะแพทย์ สายวิทย์สุขภาพ และรับตรงแบบยื่นเกรด

รับตรง 64 มหาวิทยาลัย รังสิต คณะแพทย์ สายวิทย์สุขภาพ และรับตรงแบบยื่นเกรด

มหาวิทยาลัย รังสิต ได้ออกกำหนดการและเกณฑ์การรับสมัคร ในสองโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

รับตรง คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6

2. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นไป) หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ ก็สมัครได้ **เฉพาะผู้สมัคร วิทยาลัยแพทยศาสตร์

3. ไม่กำหนด GPA ขั้นต่ำทุกคณะ

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , เคมี , ชีววิทยา

2. ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)

ระเบียบการรับสมัคร    :      ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    15 ก.ย. 63 – 31 พ.ค. 64

.

รับตรง แบบยื่นเกรด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ส่วนคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณา GPA ตามที่กำหนด และสอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัคร    :      ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    15 ก.ย. 63 – 31 พ.ค. 64

.

ขอบคุณข้อมูล    :     2.rsu.ac.th

error: Content is protected !!