Press ESC to close

รับตรง TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สจล. ประจำปี 2564

รับตรง TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สจล. ประจำปี 2564

รับตรง ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Early Round Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1 Biomedical Engineering

2 Chemical Engineering

3 Civil Engineering

4 Computer Innovation Engineering

5 Electrical Engineering

6 Engineering Management and Entrepreneurship

7 Energy Engineering

8 Financial Engineering

9 Industrial Engineering and Logistics Management

10 Mechanical Engineering

11 Robotics & AI Engineering

12 Software Engineering

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า

2. เด็กซิ่ว กศน. ปวช. สามารถสมัครได้

เกณฑ์การพิจารณา

มีคะแนนในส่วนของ Academic record และภาษาตามที่กำหนดในประกาศ และเขียนเรียงความ ประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาที่สมัคร

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     21 ก.ย. – 13 พ.ย. 63

.

ขอบคุณข้อมูล   :    1.reg.kmitl.ac.th

error: Content is protected !!