รับตรง TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สจล. ประจำปี 2564

รับตรง ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Early Round Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1 Biomedical Engineering

2 Chemical Engineering

3 Civil Engineering

4 Computer Innovation Engineering

5 Electrical Engineering

6 Engineering Management and Entrepreneurship

7 Energy Engineering

8 Financial Engineering

9 Industrial Engineering and Logistics Management

10 Mechanical Engineering

11 Robotics & AI Engineering

12 Software Engineering

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า

2. เด็กซิ่ว กศน. ปวช. สามารถสมัครได้

เกณฑ์การพิจารณา

มีคะแนนในส่วนของ Academic record และภาษาตามที่กำหนดในประกาศ และเขียนเรียงความ ประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาที่สมัคร

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     21 ก.ย. – 13 พ.ย. 63

.

ขอบคุณข้อมูล   :    1.reg.kmitl.ac.th