Press ESC to close

รับตรง TCAS64 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รอบที่ 1

รับตรง TCAS64 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รอบที่ 1

รับตรง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 1 ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดในการ คัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน ที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่เคยกระทำความผิด

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุนของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2548) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 9 สิงหาคม 2564)

3. ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 5 ภาคการศึกษา) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

เกณฑ์การพิจารณา

ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / TU-GET/ CU-TEP อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด (ผลคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี)

สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย และแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับการคัดเลือก

การรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ และมีค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :     08 ธ.ค. 63 – 19 ม.ค. 64

.

ขอบคุณข้อมูล   :    stin.ac.th

error: Content is protected !!