Press ESC to close

รับตรง 64 รอบที่ 3 Admission สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

รับตรง 64 รอบที่ 3 Admission สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการ รับตรง คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 3 Admission 1 มีรายละเอียดในการคัดเลือกดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสถาบันที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่เคยกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 หรือส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2548) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

3. ผ่านการสอบวัดความรู้ฯ GAT, PAT 1 , PAT 2 และมี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่มีประวัติเป็นโรคจิตโรคประสาท และปราศจากโรคอาการของ โรค หรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

**จำนวนรับรอบที่ 3 Admission1 168 คน  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

2. คะแนน GAT ร้อยละ 45 ดังนี้

2.1 ตอนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ร้อยละ 15

2.2 ตอนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30

3. คะแนน PAT 1 ร้อยละ 20

4. คะแนน PAT 2 ร้อยละ 35

5. สอบสัมภาษณ์

6. ตรวจร่างกาย

7. ทดสอบบุคลิกภาพ

การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 64) ทางเว็บไซต์  http://student.mytcas.com วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564

ประกาศผล

ประกาศผลผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 64)  http://student.mytcas.com ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยยืนยันสิทธิ์ในระบบ ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2564

การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และทดสอบบุคลิกภาพ

การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันที่ 4 และ 7 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องนำหลักฐานประกอบการสมัครมาตามที่สถาบัน กำหนด หากหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่นำหลักฐานมา และไม่มารายงานตัวถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการฉบับเต็ม     :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

error: Content is protected !!