Press ESC to close

รับตรง 65 รอบ Portfolio สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

รับตรง 65 รอบ Portfolio สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 1 รับตรง ประเภทแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการรับทุนของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังสำเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2549) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 8 สิงหาคม 2565)

3. ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จำนวน 5 ภาคการศึกษา) ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณา ดังนี้

1.1 ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันยื่นใบสมัคร คิดเป็นร้อยละ 50

1) TOEFL : CBT (computer-based test) คะแนนตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป หรือ IBT (internet-based test) คะแนนตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป

2) IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป

3) TU-GET ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

4) CU-TEP ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป

5) TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

6) MU GRAD ตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป

1.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คิดเป็นร้อยละ 50 โดยพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้

1) รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ด้านวิชาการ/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ภาษาอังกฤษ/นักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ร้อยละ 25

2) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ร้อยละ 15

3) การเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา ร้อยละ 10

.

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร  :  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565

ทุนการศึกษาและข้อผูกพัน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยจะต้องทำสัญญาการรับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การท าสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย โดยได้รับสิทธิประโยชน์และมีเงื่อนไขการชดใช้ทุน ดังนี้

1. สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหอพัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตามประกาศของสถาบัน

2. เงื่อนไขการชดใช้ทุน ภายหลังสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี และกรณีที่ผิดสัญญาต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน 2 เท่าของเงินทุนที่รับไปพร้อมดอกเบี้ย

3. ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาฯ จนสภากาชาดไทย งดให้ทุน หรือต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน หรือลาออกก่อนสำเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้เงินให้แก่ สภากาชาดไทย ตามรายละเอียดเป็นไปตามสัญญาการรับทุน

4. นักศึกษาทุกคนต้องเข้าพักในหอพักของสถาบัน หรือหอพักที่สถาบันจัดให้ตลอดระยะเวลา 4 ปี

ขอบคุณข้อมูล      :      http://www.stin.ac.th

error: Content is protected !!