Press ESC to close

รับตรง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รอบโควตา ปี 2565

รับตรง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รอบโควตา ปี 2565

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงจัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประเภท รับตรง รอบที่ 2 ประเภทโควตา โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้ดี

2. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบัน ได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่ไม่เคยกระทำความผิดต้องโทษ

5. เป็นผู้ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับทุนการศึกษาของสภากาชาดไทยตลอดหลักสูตร 4 ปี และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนโดยปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทยหลังส าเร็จการศึกษาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี

6. เมื่อสำเร็จการศึกษาให้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา หรือตามที่สภากาชาดไทยกำหนด

7. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว (สำหรับโควตาภาคตะวันออก)

8. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระเบียบการกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2564 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญครบตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยต้องเรียน

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2549) นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (วันที่ 8 สิงหาคม 2565)

3. มี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และผ่านการสอบวัดความรู้ฯ ต่างๆ เช่น GAT , PAT 2 และวิชาสามัญ ได้แก่ วิชาชีววิทยาและวิชาภาษาอังกฤษ

4. มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

.

รอบที่ 2 ประเภทโควตา

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GPAX ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. คะแนน GAT ร้อยละ 45 ดังนี้

2.1) ตอนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ร้อยละ 15

2.2) ตอนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30

3. คะแนน PAT 2 ร้อยละ 35

4. คะแนนวิชาสามัญ

4.1) วิชาชีววิทยา ร้อยละ 10

4.2) วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 10

5. สอบสัมภาษณ์

6. ตรวจร่างกาย

7. ทดสอบบุคลิกภาพ

.

การรับสมัคร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 มีนาคม 2565

1. ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของสถาบันที่ https://edu.stin.ac.th  เข้าสู่ระบบ ทำการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สมัครเพียงครั้งเดียว)

2. กรอกข้อมูลการสมัครและตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง และ ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500.00 บาท ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเป็นรายบุคคลผ่านทางระบบการรับ สมัครของสถาบัน โดยสามารถโอนเงินค่าสมัครผ่านทาง Mobile Banking Application ของทุกธนาคาร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (เงินค่าสมัครนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) ทั้งนี้การชำระเงินค่าสมัครผ่านทางธนาคารให้ชำระเป็น รายบุคคล ห้ามชำระรวมกับผู้อื่น ห้ามชำระเงินที่มีจำนวนเงินขาดหรือเกินจากค่าสมัคร และเก็บหลักฐานการโอนเงิน

4. ส่งหลักฐานประกอบการสมัครผ่านทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ดังนี้

การสอบสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์) ตามที่สถาบันกำหนด ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดี และแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น

ทุนการศึกษาและข้อผูกพัน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนสภากาชาดไทย โดยจะต้องทำสัญญาการรับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญาค้ำประกันของสภากาชาดไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำสัญญารับทุนของสภากาชาดไทย และสัญญา
ค้ำประกันผู้ได้รับทุนของสภากาชาดไทย

.

ระเบียบการ โควตาประเภทต่างๆ

1. เอกสารรับสมัคร  โควตาภาคตะวันออก    :     ระเบียบการรับสมัคร  !!

2. เอกสารรับสมัคร  โควตาบุตรเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย   :     ระเบียบการรับสมัคร  !!

3. เอกสารรับสมัคร  โควตาโนคเรียนตำรวจตระเวนชายแดน    :     ระเบียบการรับสมัคร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :      stin.ac.th

error: Content is protected !!