รับตรง ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่1 ปี 64

รับตรง TCAS ม. ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2564

รับตรง ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะ / วิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตนครปฐม

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ วิทยาเขตนครปฐม

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

2. GPAX 4 หรือ 5 เทอม ตามที่คณะสาขาสมัครกำหนด

เกณฑ์พิจารณา

สอบสัมภาษณ์ และพิจารณา Portfolio

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรรับสมัคร  !!

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   :       เอกสารรรับสมัคร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร     :    01 ต.ค. 63 – 06 ม.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.ssru.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

มศว แจกทุน !! โครงการทุนเอราวัณ และโครงการเพชรในตม ปี 2564

มศว แจกทุน !! โครงการทุนเอราวัณ และโครงการเพชรในตม ปี 2564 ประกาศ จาก ทาง มหาวิทยาลัยศรีนค…