Press ESC to close

รับตรง TCAS 64 ม.ราชภัฏ สวนสุนันทา รอบที่ 2 โควตา

รับตรง TCAS 64 ม.ราชภัฏ สวนสุนันทา รอบที่ 2 โควตา

ทาง มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา ได้ออกระเบียบการ นับสมัคร รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

1. โครงการทุนเพชรสุนันทา จำนวน 30 คน

2. โควตาประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ จำนวน 815 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ไม่รับเทียบเท่า

2. GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามคณะ/โครงการที่สมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

สอบสัมภาษณ์ หรือ แฟ้มสะสมผลงาน หรือสอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (เฉพาะสาขาที่กำหนด)

การรับสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไซต์

2. ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอรืเซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ

.

ระเบียบการรับสมัคร  โครงการทุนเพชรสุนันทา     :      เอกสารรับสมัคร  !!

ระเบียบการรับสมัคร  โควตาประเภทความสามารถทางวิชาการ     :      เอกสารรับสมัคร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร     :     01 ก.พ. – 20 เม.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.ssru.ac.th

error: Content is protected !!