Press ESC to close

รับตรง รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565

รับตรง รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีการ รับตรง รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.

2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

3. มีความประพฤติดีเรียบร้อย

4. คุณสมบัติอื่นๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะเกษตรศาสตร์

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

4. คณะบริหารศาสตร์

5. คณะศิลปศาสตร์

6. คณะนิติศาสตร์

7. คณะรัฐศาสตร์

8. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

10. คณะเภสัชศาสตร์

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. รายละเอียด และคุณสมบัติของผู้สมัคร   :    เอกสารการรับสมัคร  !!

2. รับสมัครและชำระเงิน  ตั้งแต่วันที่  11 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564

3. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร  ตั้งแต่วันที่  11 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่  8 ธ.ค. 2564

5. สอบสัมภาษณ์  วันที่  17 ธ.ค. 2564

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  วันที่  23 ธ.ค. 2564

7. แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษาต่อ  วันที่  23-31 ธ.ค. 2564

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  วันที่  7 ก.พ. 2565

9. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  วันที่  7-8 ก.พ. 2565

10. การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS  วันที่  9 ก.พ. 2565

.

ขอบคุณข้อมูล    :     entry.ubu.ac.th

error: Content is protected !!