รับตรง เด็กดีมีที่เรียน มหาสารคาม 64

รับตรง TCAS ม. มหาสารคาม รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปี 2564

รับตรง ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ในรอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้ Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

คณะการบัญชีและการจัดการ

คณะแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6  และ GPAX 4 เทอม ตามที่กำหนด

2. เป็นนักเรียนที่เป็นดนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการแก่สังคมที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจน และมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด

3. ต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสถานศึกษาสาขาวิชาละ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียนเท่านั้น

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบสัมภาษณ์

2. แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า A4 ไม่รวมปก (ส่งพร้อมใบสมัคร)

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     26 ต.ค. – 06 พ.ย. 63

.

ขอบคุณข้อมูล     :     acad.msu.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…