รับตรง มศว หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วม ปี 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว เปิด รับตรง รับสมัครนิสิตใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายะเอียด และรูปแบบการสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 และจะสำเร็จการศึกษาปีนี้

2. กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

3. กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้น ม. 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ส.ค. 2565 (เกิดก่อนวันที่ 31 ส.ค. 2548)

2. มี GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ GPAX เกรด 10 – 11 หรือเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

3. ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

เกณฑ์การพิจารณา

1. ทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ

2. สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

3. แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า ( ไม่รวมปกและเอกสารกอบการสมัครอื่น ๆ )

จำนวนที่เปิดรับ   :     10 คน

ระยะเวลาการศึกษา      :     6  ปี

รูปแบบการเรียน

ปีที่ 1 – 3 เรียนที่ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ

ปีที่ 4 -6 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครเรียน     :    admission.swu.ac.th/admissions2/apply_bachelor

กำหนดการรับสมัคร    :   15 ต.ค. – 24 ธ.ค.  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   :    17 ม.ค. 2565

สอบสัมภาษณ์    : 22 ม.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูล    :       admission.swu.ac.th