Press ESC to close

รับตรง มศว หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วม ปี 2565

รับตรง มศว หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วม ปี 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว เปิด รับตรง รับสมัครนิสิตใหม่ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายะเอียด และรูปแบบการสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 และจะสำเร็จการศึกษาปีนี้

2. กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

3. กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้น ม. 6

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ส.ค. 2565 (เกิดก่อนวันที่ 31 ส.ค. 2548)

2. มี GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ GPAX เกรด 10 – 11 หรือเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

3. ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

เกณฑ์การพิจารณา

1. ทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ

2. สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

3. แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า ( ไม่รวมปกและเอกสารกอบการสมัครอื่น ๆ )

จำนวนที่เปิดรับ   :     10 คน

ระยะเวลาการศึกษา      :     6  ปี

รูปแบบการเรียน

ปีที่ 1 – 3 เรียนที่ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ

ปีที่ 4 -6 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครเรียน     :    admission.swu.ac.th/admissions2/apply_bachelor

กำหนดการรับสมัคร    :   15 ต.ค. – 24 ธ.ค.  2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   :    17 ม.ค. 2565

สอบสัมภาษณ์    : 22 ม.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูล    :       admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!