รับตรง หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม. ขอนแก่น ประจำปี 2564

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ได้ออกกำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ TCAS รอบต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ปฏิทินการรับสมัคร

การรับรอบที่ 1 (Portfolio) https://admissions.kku.ac.th/schedule-port64/

ปฏิทินการรับรอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) https://admissions.kku.ac.th/schedule-quota64/

ปฏิทินการรับรอบที่ 3 (รับตรงทั่วประเทศ) https://admissions.kku.ac.th/schedule-admission64

.

ระเบียบการรับสมัคร     :     เอกสารรับสมัคร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :   pharm.kku.ac.th