Press ESC to close

รับตรง แพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปี 2566

รับตรง แพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปี 2566

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ออกระเบียบการรับสมัคร รับตรง รอบ Admission ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมทุนการศึกษา ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

ประเภททุนการศึกษา

1. ทุนกองทัพบก จำนวน 20 นาย มีสถานภาพเป็น “นักเรียนแพทย์ทหาร”

2. ทุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จำนวน 80 นาย มีสถานภาพเป็น “นักศึกษาแพทย์”

รับเพศชาย 40 นาย

รับเพศหญิง 40 นาย

รายละเอียดทุน

เมื่อน้องๆ สอบผ่าน เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายแล้ว จะต้องรายงานตัวเข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบทางจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์ และต้องแจ้งความประสงค์ในการรับทุนประเภททุนกองทัพบกหรือประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

ประเภททุนกองทัพบก

มีสถานภาพเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ได้รับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เครื่องแต่งกาย ที่พัก เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จะได้รับการแต่งตั้งยศ เป็นว่าที่ร้อยตรี และบรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการกองทัพบก สังกัดกระทรวงกลาโหมการชดใช้ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ชดใช้ทุน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติตามประกาศของ กสพท

2. อายุไม่เกิน 20 ปี

3. มีเชื้อชาติและสัญชาติไทย

4. บิดา/มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

5. ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร แต่ไม่เป็นโรคหรือปัญหาทางการแพทย์ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือ บุคลิกภาพที่เป็นอุปสรรคหรือขัดต่อการเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์

6. เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม และมีความขยายของหน้าอก เมื่อหายใจเข้าไม่ต่ำกว่า 78 เซนติเมตร หายใจออกไม่ต่ำกว่า 75 เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม

7. เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติที่แสดงว่าเป็นผู้มีภรรยาหรือสามี

.

รายละเอียดเพิ่มเติม   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร

1.) 1-20 ก.ย.65 สมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท TPAT1 ผ่านระบบ กสพท ที่เว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th

2.) 7 ธ.ค. 65 สอบวิชาเฉพาะ กสพท TPAT1

3.) 1-10 ก.พ.66 สมัครสอบ A-Level วันที่ ที่เว็บ www.mytcas.com

4.) 18-19 มี.ค.66 สอบ A-Level 7 วิชา

5.) 6-13 พ.ค.66 เลือกสมัครผ่าน กสพท ในรอบ Admission เลือกได้สูงสุดไม่เกิน 10 อันดับ

.

ขอบคุณข้อมูล    :    วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

error: Content is protected !!