รับตรง มศว หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วม ปี 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว เปิด รับตรง เพื่อรับสมัครนิสิตใหม่คณะแพทยศาสตร์ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กลุ่มที่ 1 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า

2. กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

3. กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้น ม.6

คุณสมบัติเฉพาะ

1. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 ส.ค. 2565 (เกิดก่อนวันที่ 31 ส.ค. 2548)

2. ต้องมี GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ GPAX เกรด 10 – 11 หรือเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์

3. ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด

4. มีผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบถึงวันสอบสัมภาษณ์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร    :    20 คน

รูปแบบการศึกษาเล่าเรียน

ปีที่ 1 -3 เรียนที่ มหาวิทยาลัยนอตติแฮม ประเทศอังกฤษ

ปีที่ 4 -6 เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

เกณฑ์การพิจารณา

1. ทดสอบทัศนคติทางการแพทย์

2. สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

3. แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า (ขนาด A4 ไม่รวมหน้าปก ไม่มีแบบกำหนด และเอกสารที่เป็นหน้าหลังนับทุกหน้า)

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

สมัครเรียน     :    admission.swu.ac.th/admissions2

กำหนดการรับสมัคร   :  11 ต.ค. – 02 ธ.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.swu.ac.th