รับตรง ม.กรุงเทพธนบุรี คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ออกประกาศ รับตรง เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครได้

3. เป็นผู้ที่ประพฤติดี เหมาะสมที่จะเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์

4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

เกณฑ์การพิจารณา

จะใช้รูปแบบการสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

การสมัครเรียน

สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่   :    bkkthon.ac.th/home/th/admission

หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   22 ก.ย. – 10 ต.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูล     :      bkkthon.ac.th