Press ESC to close

รับตรง ม.กรุงเทพธนบุรี คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

รับตรง ม.กรุงเทพธนบุรี คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ออกประกาศ รับตรง เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครได้

3. เป็นผู้ที่ประพฤติดี เหมาะสมที่จะเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์

4. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

เกณฑ์การพิจารณา

จะใช้รูปแบบการสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

การสมัครเรียน

สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่   :    bkkthon.ac.th/home/th/admission

หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

.

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   22 ก.ย. – 10 ต.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูล     :      bkkthon.ac.th

error: Content is protected !!