Press ESC to close

รับตรง 64 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio วิทยาเขตกำแพงแสน (ครั้งที่ 1)

รับตรง 64 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 1 Portfolio วิทยาเขตกำแพงแสน (ครั้งที่ 1)

รับตรง ประกาศจาก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะที่เปิดรับ ดังนี้

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตร กำแพงแสน

คณะประมง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

คณะสิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รูปแบบที่ 1 ทั่วประเทศ (รับสมัครวันที่ 1 – 30 พ.ย. 63)

กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ปวช.

รูปแบบที่ 2 (รับสมัครวันที่ 1 – 15 พ.ย. 63)

รับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 14 เขต

รูปแบบที่ 3 (รับสมัครวันที่ 1 – 15 พ.ย. 63)

รับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 50 แห่ง

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบสัมภาษณ์ และ แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า

2. GPAX 4 – 6 เทอม ตามที่กำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสารรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :    01 – 30 พ.ย. 63

ขอบคุณข้อมูล      :       esd.kps.ku.ac.th

error: Content is protected !!