Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 2 โควตา จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

รับตรง รอบที่ 2 โควตา จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกระเบียบการ รับตรง ในรอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปนเข้าศึกษาในหลักสูตร

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางสถาปัตยกรรมไทยเข้าศึกษาในหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. การรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษาเข้าศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษาในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ และสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริม สหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิคศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏยศิลป์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ ทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริม สหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ ทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท)

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬา-ชนบท) โรงเรียนปอเนาะพิเศษฯ

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬา-ชนบท) (โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ – ชนบท โดยความเห็นชอบจากกระทรวง สาธารณสุข)

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

21. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ โครงการทุนเอราวัณ

24. การรับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 TCAS64  รอบที่ 2  โควตา

.

ระเบียบการรับสมัคร โครงการต่างๆ    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันที่ 1 – 12 มีนาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     admissions.chula.ac.th

error: Content is protected !!