Press ESC to close

รับตรง สถาบันการบินพลเรือน รอบที่ 2 หลักสูตรวิชาภาคพื้น ปี 2564

รับตรง สถาบันการบินพลเรือน รอบที่ 2 หลักสูตรวิชาภาคพื้น ปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน ได้ออกประกาศ รับสมัคร รอบ รับตรง รอบที่ 2 โควตา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีคุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ ของสาขาวิชาที่เปิดรับ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. ต้องมี GPAX ตามสาขาวิชาสมัครกำหนด

3. ผู้สมัครที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS/TOEIC/CU-TEP/TU-GET หรืออื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

การรับสมัคร จะแบ่งเป็น  2 ประเภท ดังนี้

1. โควตาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ 30 จังหวัด

โดยผู้สมัครต้องศึกษาจากโรงเรียนในจังหวัด ดังนี้ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถื พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ปัตตานี สกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา และอุบลราชธานี

2. โครงการเครือข่ายพันธมิตรของสถาบันการบินพลเรือน

ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับการพิจารณารับรองจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สถาบันการบินพลเรือน

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาโดยการ สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร    :   18 ม.ค. – 25 ก.พ. 64

** สาขาวิชาที่เปิดรับ สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ระเบียบการรับสมัคร

ขอบคุณข้อมูล   :    catc.or.th

error: Content is protected !!