Press ESC to close

รับตรง รอบโควตา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2564

รับตรง รอบโควตา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี รับตรง รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

1. คณะครุศาสตร์

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. คณะวิทยาการจัดการ

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. วิทยาลัยการดนตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ เทียบเท่า

3. มี GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามสาขาสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาผลคะแนน O-NET, GAT/PAT เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด และสอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    15 ก.พ. – 25 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล     :   ฝ่ายรับเข้า ม.ราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา

error: Content is protected !!