Press ESC to close

รับตรง TCAS 64 มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา

รับตรง TCAS 64 มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา

มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ออกประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รับตรง แบบโควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีคณะและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับ ดังนี้

1. สำนักวิชาการจัดการ

2. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

4. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

6. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

7. สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี

8. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

9. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

10. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

11. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

13. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

14. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

15. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

16. วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. และต้องศึกษาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

3. ต้องมี GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละคณะสมัครกำหนด

เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาผลคะแนน เช่น O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามแต่ละคณะที่สมัครกำหนด

2. สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร   !!

กำหนดการรับสมัคร     :   02 มี.ค. – 29 เม.ย. 64

ขอบคุณข้อมูล    :     entry.wu.ac.th

error: Content is protected !!