Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 3 Admission 1 ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564

รับตรง รอบที่ 3 Admission 1 ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกเกณฑ์การคัดเลือก รับตรง นักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะ ที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้

ครุศาสตร์: เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยนานาชาติ: เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: เปิดสอน ณ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: เปิดสอน ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รวม จำนวที่เปิดรับ ทั้งสิ้น 487 คน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. GPAX และ แผนการเรียน

2. คะแนนสอบ GAT/PAT

3. สอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า มรภ. เชียงใหม่

error: Content is protected !!