Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

รับตรง รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะเปิด รับตรง บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และ/หรือวิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)

และ/หรือวิชาสามัญ และ/หรือผลคะแนนสอบ O-NET ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) รายละเอียดมี ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อนึ่ง ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในตารางแสดง คณะ/สาขาวิชา/ประเภทวิชา จำนวนรับ วิชาที่ ใช้ในการคัดเลือกและเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คุณสมบัติเฉพาะและความพร้อมทางการศึกษาของผู้สมัคร

1.2 ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ไว้แล้ว

1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

2. วิชาที่ใช้พิจารณาคัดเลือก

ใช้ผลคะแนนสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) วิชาความทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) และ/หรือ วิชาสามัญ และ/หรือผลคะแนนสอบ O-NET ซึ่งยังไม่หมดอายุ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

**รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ ลิงก์ด้านล่างเลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    7-15 พฤษภาคม 2564

รับสมัครทางเว็บไซต์     :     student.mytcas.com

ขอบคุณข้อมูล    :     ฝ่ายรับเข้า ม. สงขลานครินทร์

error: Content is protected !!