Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 3 Admission 1 พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ปี 2564

รับตรง รอบที่ 3 Admission 1 พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล จะดําเนิน รับตรง คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจําปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ

1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.2 คณะวิทยาศาสตร์

1.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.4 คณะบริหารธุรกิจ

1.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6 คณะอุตสาหกรรมอาหาร

1.7 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1.8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.9 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

1.10 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

1.11 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

1.12 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

1.13 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

2.1 ผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.2 ต้องไม่มีโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.3 ผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

2.4 เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทําความผิดต่าง ๆ

2.5 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.6 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

2.7 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

สําหรับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ประกาศแนบท้ายในแต่ คณะ/วิทยาลัย

4. วิธีการรับสมัครและวิธีการคัดเลือก

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลลัพธ์ของคะแนนมาตราฐาน GAT/PAT

ที่สถาบันฯ ได้รับจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามองค์ประกอบที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด คูณ
ด้วยค่านํ้าหนักของแต่ละคณะ/วิทยาลัยตามประกาศแนบท้าย ซึ่งผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะ/วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :     ฝ่ายรับเข้า สจล.

error: Content is protected !!