Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 4 ราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งภาคปกติ และ แบบ กศ.บป. ปี 2564

รับตรง รอบที่ 4 ราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งภาคปกติ และ แบบ กศ.บป. ปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 รับตรง อิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 และ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. รุ่นที่ 52 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยการรับสมัครทั้งสอง รูปแบบ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

1.1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (มศ.ปลาย) การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

1.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และปีที่ 2 ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

1.3 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

.

คณะที่เปิดรับสมัคร  (ภาคปกติ)

1. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

2. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ หลักสูตร 4 ปี

3. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี

6. คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี

7. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ป

9. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หลักสูตร 4 ปี

.

การพิจารณาคัดเลือก   :    พิจารณาจาก GPAX และ การสอบสัมภาษณ์

.

ระเบียบการรับสมัคร   (ภาคปกติ)  :     เอกสารระเบียบการ  !!

ประกาศรับสมัคร   ( ภาคปกติ และ นักศึกษา กศ.บป. )    :     เอกสารระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัคร    (ภาคปกติ)    :  ระหว่างวันที่ 8- 13 มิถุนายน 2564

กำหนดการรับสมัคร    (นักศึกษา กศ.บป.)      :  ระหว่างวันที่ 1- 20 มิถุนายน 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :      admission.ubru.ac.th

error: Content is protected !!