Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2564

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission) หรือ รอบ รับตรง อิสระ จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

1. คณะที่เปิดรับสมัคร

1. คณะครุศาสตร์  จำนวนรับรวม 30 คน

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับรวม 360 คน

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับรวม 270 คน

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวนรับรวม 175 คน

5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับรวม 110 คน

6. คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับรวม 510 คน

7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จำนวนรับรวม 380 คน

8. วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับรวม 40 คน

9. วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนรับรวม 30 คน

10. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนรับรวม 200 คน

11. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับรวม 217 คน

12. วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับรวม 660 คน

13. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม  จำนวนรับรวม 190 คน

14. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม จำนวนรับรวม 480 คน

15. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จำนวนรับรวม 60 คน

16. ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี  จำนวนรับรวม 20 คน

17. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จำนวนรับรวม 60 คน

รวมจำนวนรับทั้งหมด   3,792  คน

.

2. คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ

2.1 คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไป

2.1.1 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

2.1.3 เป็นผู้มีจิตปกติ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพ

2.1.4 ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ

2.1.6 มีคุณสมบัติอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

2.1.7 ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

** รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม สามารถดูเพิ่มเติมได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่าง

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :   ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564

ขอบคุณข้อมูล     :    cts.ssru.ac.th

error: Content is protected !!