Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 Direct Admission(รับตรงอิสระ) มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564

รับตรง รอบ 4 Direct Admission(รับตรงอิสระ) มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2564

มหาวิทยาลัยบูรพา จะดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับตรง (TCAS รอบที่ 4) ในโครงการต่างๆ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร 

1. โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (มีทดสอบปฏิบัติ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

1.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

1.1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.1.3 ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี

** หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อ 1.1.1 – 1.1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตทันที

.

ค่าธรรมเนียมการสมัครและการชำระค่าสมัคร

1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บาท

2. ผู้สมัครใบสมัครไปชำระเงินผ่านแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย และ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการของธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์

.

การพิจารณาคัดเลือก   :    สอบปฏิบัติออนไลน์

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารการรับสมัคร   !!

สมัครเรียน     :     e-admission.buu.ac.th  หรือ  regservice.buu.ac.th

กำหนดการรับสมัคร    :       3 – 7  มิ.ย.  2564

.

2. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง) ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 4) (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชานิติศาสตร์

1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย

1.3 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

** หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อ 1.1 – 1.3 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม จะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที (ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด)

.

การพิจารณาคัดเลือก   :    สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารการรับสมัคร   !!

สมัครเรียน     :      regservice.buu.ac.th

กำหนดการรับสมัคร    :       3 – 9  มิ.ย.  2564

.

3. โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

1. กรณีผ่านการศึกษาในประเทศ

1.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.30 หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

1.2 สำเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

1.3 สำเร็จการศึกษาจาก General Education Development (GED)

2. ผ่านการศึกษาจากต่างประเทศ

2.1 ผู้จบการศึกษาจากระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องสอบผ่านเกรด 12 โดยมี Diploma และใบแสดงผลการเรียนเป็นหลักฐานการจบการศึกษา

2.2 ผู้จบการศึกษาจากระบบของประเทศอังกฤษ ต้องสอบผ่าน General Certificate of Education (GCE) จากโรงเรียนในประเทศสหราชอาณาจักร หรือที่ใช้วุฒิการศึกษาเดียวกันในประเทศอื่น ๆ

2.2.1 GCE ‘A’ Level จำนวน 3 วิชาหลัก แต่ละวิชามีคะแนนได้เกรด A B C D และ E หรือ

2.2.2 GCE ‘O’ Level หรือ GCSE หรือ IGCSE และ GCE ‘A’ Level รวมกันไม่ต่ำกว่า 5 วิชาหลัก

2.3 ระดับ Form 6 จากประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี Certificate จาก New Zealand Qualifications Authority (NZQA) แสดงการสำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งแสดงผลการเรียนไม่น้อยกว่า 5 วิชาหลัก

2.3.1 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ TOEFL-ITP (สามารถส่งภายหลังได้ โดยสามารถสมัครสอบ ที่ศูนย์สอบ TOEFL-ITP ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสมัครทางเว็บไซต์  http://buuic.buu.ac.th

.

การพิจารณาคัดเลือก   :    สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารการรับสมัคร   !!

สมัครเรียน     :      regservice.buu.ac.th

กำหนดการรับสมัคร    :       3 – 9  มิ.ย.  2564

.

*** โครงการอื่นๆ เพิ่มเติม    :     ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล    :       regservice.buu.ac.th/tcas64-4

error: Content is protected !!