Press ESC to close

รับตรง 64 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

รับตรง 64 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดรับสมัคร หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลาย กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

2. อายุ 18-40 ปี

3.  น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก.

เกณฑ์การพิจารณา  :    สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย

2. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และไม่เกิน 70 กก.

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบข้อเขียน วิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์

2. สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

กำหนดการรับสมัคร   :    01 ส.ค. – 30 ก.ย. 63

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :  bkkthon.ac.th

error: Content is protected !!