Press ESC to close

รับตรง 64 มศว แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

รับตรง 64 มศว แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ใน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มที่ 1 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า

กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้น ม.6

GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ GPAX เกรด 10 – 11 หรือเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์

ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด เช่น ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบถึงวันสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การพิจารณา

ทดสอบทัศนคติทางการแพทย์ สอบสัมภาษณ์ และ แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก รายละเอียดตามเกณฑ์ที่กำหนด

.

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :      09 ต.ค. – 10 ธ.ค. 63

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.swu.ac.th/admissions2/normal.php?c=6

error: Content is protected !!