Press ESC to close

รับตรง 64 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

รับตรง 64 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) และ (กรณีเทียบโอน) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตร 2 ปี (จำนวนรับ 70 คน)

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)

กรณีเทียบโอน (จำนวนรับ 5 – 10 คน)

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทันตแพทยสภารับรอง ซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว มาแล้วไม่เกิน 5 ปี (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)

เกณฑ์การพิจารณา

สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ความรู้ทั่วไป, ภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตร 2 ปี) และสอบสัมภาษณ์

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :  01 ม.ค. – 26 ก.พ. 64

.

ขอบคุณข้อมูล    :    dt.mahidol.ac.th

error: Content is protected !!