Press ESC to close

รับตรง 64 ม.ราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

รับตรง 64 ม.ราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

รับตรง มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในภาคปกติ โดยเปิดรับ 2 ประเภท คือ ประเภทโควตา (เรียนดี/ความสามารถพิเศษ portfolio) และ ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ ยกเว้น สาขาวิชาพยาบาล GPAX 2.75 , สาธารณสุข GPAX 2.25 และการแพทย์แผนไทย GPAX 2.00)

การรับสมัคร

1. สมัครผ่านเว็บไซต์

2. ประเภทโควตา (เรียนดี/ความสามารถพิเศษ portfolio) รับสมัครวันนี้ – 30 พ.ย. 63

3. ประเภทรับตรงอิสระ รับสมัครวันนี้ – 31 มี.ค. 64

4. เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แบบสอบคัดเลือก รับสมัครวันนี้ – 20 มี.ค. 64

5. ค่าสมัคร 200 บาท

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสารรับสมัคร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร    :  13 ส.ค. 63 – 31 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล    :   ฝ่ายรับเข้า ราชภัฏเพชรบุรี

error: Content is protected !!