Press ESC to close

รับตรง TCAS 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะและหลักสูตรต่างๆ

รับตรง TCAS 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะและหลักสูตรต่างๆ

รับตรง คัดเลือกผ่านระบบการคัดเลือก TCAS  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะและหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะและหลักสูตรที่เปิดรับ ดังนี้

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิค (รอบที่ 1 – 4)

รอบที่ 1 Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) : 4 – 22 ม.ค. 64 จำนวนรับ 5 คน

รอบที่ 2 โควตา : 1 – 30 เม.ย. 64

(โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) : จำนวนรับ 15 คน

(โครงการจุฬาภรณ์) : จำนวนรับ 25 คน

รอบที่ 3 Admisssion (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์) : 7 – 15 พ.ค. 64 จำนวนรับ 20 คน

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ : 8 – 9 มิ.ย. 64 จำนวนรับ 1 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (รอบที่ 1 – 2)

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 : 1 พ.ย. – 24 ธ.ค. 63

รอบที่ 2 : 1 – 31 มี.ค. 64

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 1 – 3)

รอบที่ 1 Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) : 5 – 20 ม.ค. 64 จำนวนที่เปิดรับ 50 คน

รอบที่ 2 โควตา (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) : 3 – 30 มี.ค. 64 จำนวนที่เปิดรับ 25 คน

รอบที่ 3 Admisssion (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์) : 7 – 15 พ.ค. 64 จำนวนที่เปิดรับ 5 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ (รอบที่ 1 – 4)

รอบที่ 1 Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) : 1 – 16 ธ.ค. 63 จำนวนที่เปิดรับ 30 คน

รอบที่ 2 โควตา (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) : 1 – 22 มี.ค. 64 จำนวนที่เปิดรับ 5 คน

รอบที่ 3 Admisssion (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์) : 7 – 15 พ.ค. 64 จำนวนที่เปิดรับ 10 คน

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ : 2 – 4 มิ.ย. 64 จำนวนที่เปิดรับ 5 คน

.

รายละเอียดการรับสมัคร คณะต่างๆ 

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชารังสีเทคนิค (รอบที่ 1 – 4)   :     เอกสารรับสมัคร  !!

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (รอบที่ 1 – 2)   :    เอกสารรับสมัคร  !!

คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 1 – 3)   :    ระเบียบการรับสมัคร  !!

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ (รอบที่ 1 – 4)   :    ระเบียบการรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :      pccms.ac.th

error: Content is protected !!