Press ESC to close

รับตรง 64 คณะเภสัชศาสตร์ และแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สยาม ประจำปี 2564

รับตรง 64 คณะเภสัชศาสตร์ และแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สยาม ประจำปี 2564

รับตรง มหาวิทยาลัย สยาม ในคณะเภสัชศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรแพทยศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนในระบบนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ

มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL CU-TEP หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า ผลคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป จะได้รับการพิารณาเป็นพิเศษ

เกณฑ์การพิจารณา

มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ดูในระเบียบการ

แบบทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (รายละเอียดดูในระเบียบการ)

สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ และมีค่าสมัคร 2,500 บาท

กำหนดการรับสมัคร     :   16 พ.ย. – 26 ธ.ค. 63

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6  และมีแผนการเรียนวิทย์ – คณิต เท่านั้น

GPA 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50  และมีอายุไม่เกิน 25 ปี

เกณฑ์การพิจารณา

สอบข้อเขียน วิชาความถนัดทางเภสัชกรรม, วิชาภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์

และแฟ้มสะสมผลงาน

กำหนดการรับสมัคร     :     27 พ.ย. 63 – 09 เม.ย. 64

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสาร  !!

คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบรับตรง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 (ไม่รับผู้จบ กศน.) ต้องเรียน แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

อายุไม่เกิน 35 ปี

GPA 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

และต้องมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25

เกณฑ์การพิจารณา

สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานด้านพยาบาล และสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

กำหนดการรับสมัคร    :     30 พ.ย. 63 – 31 มี.ค. 64

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.siam.edu

error: Content is protected !!