รับตรง 64 คณะเภสัชศาสตร์ และแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สยาม ประจำปี 2564

รับตรง มหาวิทยาลัย สยาม ในคณะเภสัชศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรแพทยศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย ของโรงเรียนในระบบนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ

มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL CU-TEP หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า ผลคะแนนอายุไม่เกิน 2 ปี IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป จะได้รับการพิารณาเป็นพิเศษ

เกณฑ์การพิจารณา

มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ดูในระเบียบการ

แบบทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (รายละเอียดดูในระเบียบการ)

สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ และมีค่าสมัคร 2,500 บาท

กำหนดการรับสมัคร     :   16 พ.ย. – 26 ธ.ค. 63

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6  และมีแผนการเรียนวิทย์ – คณิต เท่านั้น

GPA 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50  และมีอายุไม่เกิน 25 ปี

เกณฑ์การพิจารณา

สอบข้อเขียน วิชาความถนัดทางเภสัชกรรม, วิชาภาษาอังกฤษ สอบสัมภาษณ์

และแฟ้มสะสมผลงาน

กำหนดการรับสมัคร     :     27 พ.ย. 63 – 09 เม.ย. 64

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสาร  !!

คณะพยาบาลศาสตร์ (รอบรับตรง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 (ไม่รับผู้จบ กศน.) ต้องเรียน แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

อายุไม่เกิน 35 ปี

GPA 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

และต้องมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25

เกณฑ์การพิจารณา

สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานด้านพยาบาล และสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

กำหนดการรับสมัคร    :     30 พ.ย. 63 – 31 มี.ค. 64

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :     admission.siam.edu