Press ESC to close

รับตรง 64 ม.หัวเฉียวฯ รอบยื่น GPAX สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

รับตรง 64 ม.หัวเฉียวฯ รอบยื่น GPAX สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

มหาวิทยาลัย หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ได้เตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบ รับตรง โดยยื่นเฉพาะ GPAX และสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. GPAX ตามที่คณะสมัครกำหนด

คณะที่เปิดรับ ดังนี้

คณะที่กำหนดเกรดเฉลี่ย

คณะเภสัชศาสตร์ GPAX เกรดเฉลี่ย  3.50

คณะพยาบาลศาสตร์ GPAX เกรดเฉลี่ย 3.00

คณะเทคนิคการแพทย์ GPAX เกรดเฉลี่ย 3.00

คณะการแพทย์แผนจีน GPAX เกรดเฉลี่ย 2.75

คณะกายภาพบำบัด GPAX เกรดเฉลี่ย 2.75

ไม่กำหนด GPAX

คณะศิลปศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ , คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ , คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน , คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะสังคมสงเคราห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม​

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    01 ก.ย. 63

.

ขอบคุณข้อมูล     :   facebook.com/HuachiewAdmission

error: Content is protected !!