รับตรง 64 ม.พายัพ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ออกประกาศ รับตรง เพื่อรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รับตรง ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. ต้องมีผลสอบ O-NET ปี 2563

3. ต้องมีผลสอบ 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT  ปี 2564

4. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

** รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ลิงก์ระเบียบการ ด้านล่าง

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจาก GPAX และ ผลสอบคะแนนต่างๆ

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    15 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2564

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053-851478 – 86 ต่อ 4203, 4213

ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ  โทร. 053 851478 – 86 ต่อ 240, 241

.

ขอบคุณข้อมูล     :      payap.ac.th/_admissions-center