Press ESC to close

รับตรง 64 ม.พายัพ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ครั้งที่ 2)

รับตรง 64 ม.พายัพ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ออกประกาศ รับตรง เพื่อรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รับตรง ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. ต้องมีผลสอบ O-NET ปี 2563

3. ต้องมีผลสอบ 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT  ปี 2564

4. เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

** รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ลิงก์ระเบียบการ ด้านล่าง

เกณฑ์การพิจารณา

พิจารณาจาก GPAX และ ผลสอบคะแนนต่างๆ

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารการรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    15 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2564

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053-851478 – 86 ต่อ 4203, 4213

ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ  โทร. 053 851478 – 86 ต่อ 240, 241

.

ขอบคุณข้อมูล     :      payap.ac.th/_admissions-center

error: Content is protected !!