รับตรง 64 รอบโควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกกำหนดการ รับตรง เพื่อรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ใน รอบ โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

เกริ่นนำ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความเชื่อว่าการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความสามารถในการบูรณาการความรู้จากศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษรวมกัน ไม่น้อยกว่า 2.75

3. ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ หรือ มีภูมิลำเนาในพื้นที่หรือพื้นที่โดยรอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดลำปาง จังหวัดตรัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้สมัครจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพพยาบาล

4. คุณสมบัติเฉพาะ

1. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

2. รูปร่างสมส่วน โดยมีค่าBMI ไม่น้อยกว่า 18.5 กก./ตร.ม. และไม่เกิน 29 กก./ตร.ม.

3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สิ่งที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมล่วงหน้า ได้แก่

1. คลิปวิดีโอแนะนำตัว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ (ในกรณีที่มิได้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563) ถ่ายคลิปวิดีโอความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที และนำส่งตาม e-mail ที่กำหนด โดยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.1 แนะนำตัวเอง : ชื่อ นามสกุล อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจำตัว

1.2 แนะนำครอบครัว : อาชีพบิดา มารดา จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา

2. ภาพนิ่งการยืนและคลิปวิดีโอการเดิน ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดำเนินการ

2.1 ถ่ายภาพนิ่ง “การยืน” ให้ถ่ายภาพนิ่ง 2 ภาพ

ภาพที่ 1 ท่ายืนหันหน้า ให้ยืนหน้าตรง แขนวางแนบลำตัวแต่คว่ำฝ่ามือให้เห็นหลังมือ ทั้ง 2 ข้าง

ภาพที่ 2 ท่ายืนหันหลัง แขนและมือวางในลักษณะเดิม
2.2 ถ่ายคลิป “การเดิน” ให้ออกเดินตรงไปข้างหน้า 7 ก้าว และกลับหลังหัน 7 ก้าวเพื่อไปยืนที่ตำแหน่ง ที่เริ่มต้น เดินทิ้งแขนตามสมควร

3. นำส่งใบรับรองแพทย์ รูปแบบไฟล์ PDF ที่แสดงผลการตรวจตามเอกสารแนบท้าย*

ผลการตรวจร่างกาย  การตรวจร่างกายมีรายละเอียด ดังนี้ โดยใบรับรองแพทย์ต้องได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลภาครัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน

1. ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI ความดันโลหิต ชีพจร ตา หู จมูก ปาก ช่องคอ ฟัน เหงือก คอ/ ไทรอยด์ ปอด/ทรวงอก/หัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง

2. ตรวจสายตา ได้แก่ สายตาสั้น , ยาว,เอียง, ตาบอดสี

3. การตรวจปัสสาวะ : ตรวจการตั้งครรภ์ และตรวจหาสารเสพติด

4. การตรวจเลือด (HIV ไวรัสตับอักเสบ)

5. ภาพถ่ายทางรังสีของปอด ( Chest X-ray)

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นำส่งเอกสารลำดับที่ 1 – 3 มาที่ e-mail : dusit_nurse@dusit.ac.th ภายในห้าวันก่อนการสัมภาษณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-423-9460

.

รายละเอียด เพิ่มเติม      :     ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564   จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา

1. พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐ หรือ เอกชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

2. พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือ โรงเรียน

3. ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

.

ขอบคุณข้อมูล     :  entrance.dusit.ac.th/course/detail/47