Press ESC to close

รับตรง 64 รอบโควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รับตรง 64 รอบโควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ออกกำหนดการ รับตรง เพื่อรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ใน รอบ โควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

เกริ่นนำ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความเชื่อว่าการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้มุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ รักและศรัทธาในวิชาชีพ มีความสามารถในการบูรณาการความรู้จากศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ และมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษรวมกัน ไม่น้อยกว่า 2.75

3. ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ หรือ มีภูมิลำเนาในพื้นที่หรือพื้นที่โดยรอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดลำปาง จังหวัดตรัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้สมัครจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพพยาบาล

4. คุณสมบัติเฉพาะ

1. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

2. รูปร่างสมส่วน โดยมีค่าBMI ไม่น้อยกว่า 18.5 กก./ตร.ม. และไม่เกิน 29 กก./ตร.ม.

3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สิ่งที่ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมล่วงหน้า ได้แก่

1. คลิปวิดีโอแนะนำตัว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ (ในกรณีที่มิได้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563) ถ่ายคลิปวิดีโอความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที และนำส่งตาม e-mail ที่กำหนด โดยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.1 แนะนำตัวเอง : ชื่อ นามสกุล อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจำตัว

1.2 แนะนำครอบครัว : อาชีพบิดา มารดา จำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดา

2. ภาพนิ่งการยืนและคลิปวิดีโอการเดิน ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดำเนินการ

2.1 ถ่ายภาพนิ่ง “การยืน” ให้ถ่ายภาพนิ่ง 2 ภาพ

ภาพที่ 1 ท่ายืนหันหน้า ให้ยืนหน้าตรง แขนวางแนบลำตัวแต่คว่ำฝ่ามือให้เห็นหลังมือ ทั้ง 2 ข้าง

ภาพที่ 2 ท่ายืนหันหลัง แขนและมือวางในลักษณะเดิม
2.2 ถ่ายคลิป “การเดิน” ให้ออกเดินตรงไปข้างหน้า 7 ก้าว และกลับหลังหัน 7 ก้าวเพื่อไปยืนที่ตำแหน่ง ที่เริ่มต้น เดินทิ้งแขนตามสมควร

3. นำส่งใบรับรองแพทย์ รูปแบบไฟล์ PDF ที่แสดงผลการตรวจตามเอกสารแนบท้าย*

ผลการตรวจร่างกาย  การตรวจร่างกายมีรายละเอียด ดังนี้ โดยใบรับรองแพทย์ต้องได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลภาครัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน

1. ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง BMI ความดันโลหิต ชีพจร ตา หู จมูก ปาก ช่องคอ ฟัน เหงือก คอ/ ไทรอยด์ ปอด/ทรวงอก/หัวใจ แขน/ขา และผิวหนัง

2. ตรวจสายตา ได้แก่ สายตาสั้น , ยาว,เอียง, ตาบอดสี

3. การตรวจปัสสาวะ : ตรวจการตั้งครรภ์ และตรวจหาสารเสพติด

4. การตรวจเลือด (HIV ไวรัสตับอักเสบ)

5. ภาพถ่ายทางรังสีของปอด ( Chest X-ray)

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นำส่งเอกสารลำดับที่ 1 – 3 มาที่ e-mail : dusit_nurse@dusit.ac.th ภายในห้าวันก่อนการสัมภาษณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-423-9460

.

รายละเอียด เพิ่มเติม      :     ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันที่ 12 ตุลาคม 2563 – 23 เมษายน 2564   จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา

1. พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐ หรือ เอกชน ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

2. พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือ โรงเรียน

3. ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพ

.

ขอบคุณข้อมูล     :  entrance.dusit.ac.th/course/detail/47

error: Content is protected !!