Press ESC to close

รับตรง 64 ม.อุบลราชธานี รอบที่ 2 โควตา หลักสูตร เภสัช และ พยาบาล

รับตรง 64 ม.อุบลราชธานี รอบที่ 2 โควตา หลักสูตร เภสัช และ พยาบาล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รับตรง ประเภทโควตา ใน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ตามโครงการสมัครกำหนด

2. GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต)

3. GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

โครงการที่เปิดรับ 

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทางเภสัชกรรม (ใช้คะแนน GAT/PAT2)  จำนวนรับ 20 คน

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทางเภสัชกรรม และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล

(ใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านต่าง ๆ)  **เลือกสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา จำนวนรับ 55 คน

3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทางเภสัชกรรม, สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล

(ใช้คะแนนทดสอบวิชาสามัญ)

**เลือกสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา จำนวนรับ 95 คน

**เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แบ่งกลุ่มการรับ 2 กลุ่มคือ กลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และ กลุ่มพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ

เกณฑ์การพิจารณา โดยพิจารณาผลคะแนน ตามโครงการสมัครกำหนด

1. GAT/PAT2

2. คะแนนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ, คะแนนสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์, คะแนนสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์

3. คะแนน 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

4. สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม และ ระเบียบการรับสมัคร

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทางเภสัชกรรม      :      เอกสารรับสมัคร  !!

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทางเภสัชกรรม และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล(ใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านต่าง ๆ)        :      เอกสารรับสมัคร  !!

3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทางเภสัชกรรม, สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล (ใช้คะแนนทดสอบวิชาสามัญ)        :      เอกสารรับสมัคร  !!

.

กำหนดการรับสมัคร    : 25 ม.ค. – 31 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล   :  entry.ubu.ac.th

error: Content is protected !!