Press ESC to close

รับตรง 64 ม.อุบลราชธานี รอบที่ 2 โควตา แพทย์เพื่อชาวชนบท

รับตรง 64 ม.อุบลราชธานี รอบที่ 2 โควตา แพทย์เพื่อชาวชนบท

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรอบที่ 2 ประเภทโควตา รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นปลาย และมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี​

โครงการที่เปิดรับ

1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวนรับ 56 คน

1.1 ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ ต่อเนื่องน้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

1.2 ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

1.3 GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ จำนวนรับ 12 คน

2.1 ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ ต่อเนื่องน้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

2.2 ต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับภูมิลำเนาของผู้สมัคร

2.3 และต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์การพิจารณา

1. คะแนนสอบวิชา 9 วิชาสามัญ ปี 2564 (ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิต 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

2. สอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพร่างกาย

.

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารรับสมัคร  !!

หลักสูตร เภสัชศาสตร์ และ พยาบาลศาสตร์     :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    01 ก.พ. – 31 มี.ค. 64

ขอบคุณข้อมูล       :        ฝ่ายรับเข้า ม.อุบลราชธานี

error: Content is protected !!