รับตรง 64 ราชภัฏพระนคร รอบโควตาพิเศษ ปี 2564

มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร ได้ออกระเบียบการรับสมัคร รับตรง รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร

1. วิทยาลัยการฝึกหัดครู

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. คณะวิทยาการจัดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

2. แผนการเรียน ตามที่คณะสมัครกำหนด และมี GPAX 4 เทอม ตามที่คณะสมัครกำหนด

.

เอกสารการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    24 ส.ค. – 30 ก.ย. 63

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.pnru.ac.th/home/info/open/01