Press ESC to close

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2564

รับตรง รอบ 4 รับตรงอิสระ สถาบันการบินพลเรือน ประจำปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน ได้ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี สาขาวิชาภาคพื้น รอบที่ 4 รับตรง อิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

3. หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์

4. และหลักสูตรเทียบเท่าอนุปริญญา

.

คุณสมบัติผู้สมัคร เบื้องต้น

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า

2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถสมัครได้ทุกหลักสูตร

3. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณหรือศิลป์-ภาษา เลือกได้เฉพาะหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

4. สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปวช. สามารถสมัครได้ดังนี้

4.1 หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์

4.2 หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน)

4.3 หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคปกติ

4.4 หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) ภาคสมทบ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารการรับสมัคร   !!

กำหนดการรับสมัคร     :     วันนี้  – 11 มิ.ย. 2564

ขอบคุณข้อมูล     :      reg.catc.or.th

error: Content is protected !!