Press ESC to close

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศ รับตรง เพื่อรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะที่เปิดรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับ

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (PPE) วิทยาลัยสหวิทยาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

1.2 เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย

1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

1.4 มีผลสอบทางภาษาที่กำหนด

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสาร  !!

.

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (CVS) / สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (TCM) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 ในแผนวิทยาศาสตร์ และมีหน่วยกิตตามที่กำหนด

1.2 เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย

1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

1.4 มีผลสอบทางภาษาที่กำหนด

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสาร  !!

.

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (PPE) วิทยาลัยสหวิทยาการ ศึกษา มธ.ท่าพระจันทร์

คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ขึ้นไป

1.2 เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย

1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

1.4 มีผลสอบทางภาษาที่กำหนด

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสาร  !!

.

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (GSSE) วิทยาลัยโลกศึกษา ศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต

คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 หรือ เกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

1.2 เป็นผู้ประพฤติดี เรียบร้อย

1.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

1.4 มีผลสอบทางภาษาที่กำหนด

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร

รอบ INTER Portfolio 1     :     15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

รอบ INTER Portfolio 2     :     1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์  2565

รอบ Program Admission 1     :     9 – 30 มีนาคม 2565

รอบ Program Admission 1     :     29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565

.

ขอบคุณข้อมูล    :      www.tuadmissions.in.th/admissions

error: Content is protected !!